Obchodné podmienky

Základné informácie:

Firma s obchodným menom Eva ChovancováPrívarová, Okružná 110/77, 02204 Čadca, IČO: 37584928, DIČ: 1038782701, je zapísaná živnostenskom registri, 502-13446 (ďalej len ,,predávajúci“),prevádzkuje internetový obchod www.rina.sk (ďalej len ,,e-shop“) a to, prostredníctvom zamestnanca: Katarína Prívarová, ktorá zároveň vyrába predávaný tovar na uvedenom e-shope.

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP“) upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a treťou osobou (ďalej ,,kupujúci“), ktorý ma prostredníctvom e-shopu možnosť zakúpiť si ponúkaný tovar. Akékoľvek odchýlky od VOP majú platnosť len vtedy ak sú odsúhlasené obidvoma stranami.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy:

Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim v e-shope predávajúceho, ktorá je zároveň považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých povinných údajov požadovaných od kupujúceho pri registrácií, prípadne pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva vzniká až po potvrdení objednávky predávajúcim a je pre obe strany záväzná. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP. Pri realizácií objednávky bude kupujúcemu automaticky vytvorený účet, kde si bude môcť skontrolovať stav objednávky.Storno objednávky je možné iba pred potvrdením objednávky kupujúcim, poslaním emailu, prípadne telefonicky. Predávajúci si vyhradzuje právo potvrdiť / zamietnuť celú alebo čiastočnú(len niektoré položky v nákupnom košíku) objednávku.

O potvrdení celej/čiastočnej objednávky bude kupujúci informovaný emailom, prípadne telefonicky. Pri potvrdení čiastočnej objednávky (dostupné len niektoré položky v nákupnom košíku) má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ak s takýmito zmenami nesúhlasí aj po potvrdení objednávky, zároveň ak s takýmito zmenami súhlasí položky v nákupnom košíku, ktoré nie sú k dispozícií nie sú predmetom objednávky(čiže kúpnej zmluvy).Predávajúci je povinný potvrdiť/zamietnuť úplnú alebo čiastočnú objednávku maximálne do 3 pracovných dní a . Kupujúci je povinný odsúhlasiť/ neodsúhlasiť zmeny v objednávke, prípadne v cene objednaného tovaru maximálne do 2 pracovných dní.

Cena tovaru:

Ceny v internetovom obchode www.rina.sk sú platné v čase objednávania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, pri výraznom náraste inflácie a tiež dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri tovare. Predávajúci po zistení zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru je povinný neodkladne takúto zmenu cien oznámiť kupujúcemu. V takomto prípade je kupujúci i predávajúci oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy aj po potvrdení objednávky predávajúcim, až do okamihu prevzatia tovaru.. Predávajúci nie je platca DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Ku každej zásielke je pripojená faktúra, ktorá je dokladom o predaji. Faktúra môže byť zaslaná Kupujúcemu e-mailom, ak to Kupujúci vyžaduje a táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Platobné podmienky:

Kupujúci môže za objednaný tovar zaplatiť jednou z možností, ktoré si zvolí v objednávkovom formulári: - hotovostne pri prevzatí tovaru – iba pri osobnom odbere. Náklady na poštovné a balné sú v tomto prípade 0 eur. - hotovostne vkladom na účet predávajúceho – kúpna cena a náklady dopravy tovaru sú uvedené pri tovare v eshope. - bezhotovostne úhradou na účet predávajúceho – kúpna cena a náklady prepravy tovaru sú uvedené pri tovare v ehope. Platbu za tovar uskutočňuje kupujúci až po potvrdení objednávky(uzatvorenia kúpnej zmluvy), a po prijatí emailu s informáciami potrebnými k platbe za tovar. Predávajúci je povinný takýto mail odoslať kupujúcemu maximálne do 3 pracovných dní. Kupujúci je povinný objednávku zaplatiť vybraným spôsobom platby maximálne do 5 pracovných dní. Pri nezaplatení objednávky kupujúcim v stanovenom čase sa objednávka (kúpna zmluva) ruší a predávajúci má právo vrátiť nepredaný tovar naspäť na stránku e-shopu.

 

Dodacia lehota:

Predávajúci realizuje odoslanie objednaného tovaru v rámci prevádzkových možností v čo najkratšom čase. Priemerná doba odoslania objednaného tovaru sa pohybuje v rozmedzí 1-2 dní odo dňa pripísania platby za tovar na účet predávajúceho. Predávajúci je povinný tovar riadne zabaliť, nenesie však zodpovednosť za poškodenie tovaru poštou. Kupujúci je povinný skontrolovať svoju zásielku na pošte a v prípade poškodenia listu/balíka je kupujúci povinný neotvárať list/balík dohodnúť sa o postupe s pracovníčkami Slovenskej pošty.

Poštovné a balné

Predávajúci odosiela objednaný tovar prostredníctvom Slovenskej pošty. Poštovné a balné je napísané pri každom tovare zvlášť.Pri objednávke tovaru, sa poštovné a balné nezobrazuje. Príde samostatný email s informáciami o výške poštovného .

Vrátenie tovaru

Tovar zakúpený v prostredníctvom E shopu na www.rina.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia, podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí Kupujúci. Tovar vrátený dobierkou nebude prijatý. Cena za tovar bude Kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

Ochrana osobných údajov

Internetový obchod rina.sk si váži Vašu dôveru a zaväzuje sa, že bude chrániť Vaše osobné údaje, ktoré musia byť uvedené pre realizáciu objednávky. Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sbe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Spotrebiteľovi ako dotknutej osobne prináležia práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba ma na základe písomnej žiadosti právo od prevádzkovateľa (predávajúci) vyžadovať:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod, pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  • vo všeobecne zruzumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Navrhujem a vyrábam dámske oblečenie, šité na mieru. Podrobnejšie info nájdete na stránke O mne.

Oblečenie, doplnky a výrobky na mieru. Katarína Privarová

0918 453 509